Zasady przyjęć do Poradni

Zasady przyjmowania dzieci i rodziców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie,
ul. Felińskiego 15 – stosowane w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w poradni.

 

1.    Na pierwsze spotkanie rodzic zgłasza się do poradni bez dziecka, chyba że specjalista zaleci inaczej.

2.    W czasie pobytu w poradni dziecko powinno znajdować się pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub specjalisty. Wskazane jest unikanie sytuacji dłuższego przebywania dziecka w poczekalni bez bezpośredniej opieki osoby dorosłej.

3.    Rodzice (opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w poczekalni.

4.    W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 mogą być przyjmowane wyłącznie klienci zdrowi, tzn. bez objawów infekcji. W przypadku złego samopoczucia klienta specjalista może w danym dniu odmówić spotkania.

5.    Dzieci, korzystające z pomocy poradni, mogą samodzielnie wrócić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) i po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez rodziców (opiekunów prawnych) ze specjalistą. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) powinno zawierać datę i godzinę wyjścia dziecka z poradni oraz klauzulę, że rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia przez dziecko z placówki.

6.    Specjalista może odmówić wypuszczenia dziecka z poradni pomimo oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego), jeśli uważa, że zaistniałe okoliczności lub stan psychofizyczny dziecka zagrażają jego bezpieczeństwu (np. późna pora, burza, złe samopoczucie dziecka itp.). W zaistniałej sytuacji specjalista kontaktuje się telefonicznie z rodzicem (opiekunem prawnym).

7.    W sytuacji, jeśli rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, zobowiązany jest, aby w trakcie wizyty dziecka przebywać na terenie poradni.

8.    Odbiór dziecka przez osobę niebędącą opiekunem prawnym jest możliwy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica.

Accessibility Toolbar