PIERWSZA WIZYTA

DOKUMENTACJA POTRZEBNA DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY

 • W przypadku badań w związku z trudnościami edukacyjnymi (np. trudnościami w pisaniu
  i/lub czytaniu, problemami w przyswajaniu wiedzy i umiejętności szkolnych, słabą koncentracją uwagi itp.) potrzebne będą:
 • opinia ze szkoły;
 • zaświadczenia lekarskie o aktualnych badaniach wzroku i słuchu;
 • kopie świadectw z klas I – III szkoły podstawowej;
 • zeszyt szkolny, który eksponuje trudności dziecka
 • nr PESEL
 • W przypadku ubiegania się o opinię w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia niezbędne będą:
 • opinia ze szkoły na specjalnym druku dostępnym w zakładce „Do pobrania”;
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty na odpowiednim druku dostępnym w zakładce
  „Do pobrania”. Zaświadczenie lekarskie jest potrzebne tylko wówczas, jeśli opinia
  ma być wydana z uwagi na stan zdrowia ucznia
 • nr PESEL
 • W przypadku badań logopedycznych  warto mieć ze sobą:
 • zaświadczenie o badaniach słuchu;
 • zaświadczenie od lekarzy: neurologa, laryngologa, foniatry, ortodonty, jeśli dzieckiem opiekują się wymienieni specjaliści
 • nr PESEL
 • W przypadku badań integracji sensorycznej:
 • opinia psychologiczna z poradni;
 • opinia ze szkoły / przedszkola o funkcjonowaniu dziecka;
 • zaświadczenie o badaniu: wzroku, słuchu, ortopedycznym, neurologicznym (jeśli takie były przeprowadzone)
 • nr PESEL
 • Spis dokumentów niezbędnych w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dostępny jest w zakładce „Zespół Orzekający”.
 • Jeśli dziecko przychodzi na wizytę z osobą, która nie jest opiekunem prawnym, osoba ta musi mieć wypełnione upoważnienie dostępne w zakładce „Do pobrania”.

 • Jeśli opiekun prawny zdecydował o samodzielnym powrocie dziecka do domu, dziecko musi mieć wypełnione oświadczenie dostępne w zakładce „Druki do pobrania”.

Accessibility Toolbar