Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • 2. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • 3. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

 • nie dotyczy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Wieczorek.
 • E-mail: anetawieczorek@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 222772218

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
 • Adres: ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
 • E-mail: ppp3@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 222772210

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Felińskiego 15 ale wejście do PPP3 jest od ulicy Bitwy pod Rokitną.

Dojścia piesze są od ulicy gen. Józefa Zajączka oraz od al. Wojska Polskiego.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra – Dworzec Gdański oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki znajdują się w odległości ok. 700m na Pl. Inwalidów: autobusy linii 116, 157 i tramwaje 15, 6 oraz w odległości ok. 850m. na Pl. Grunwaldzkim: autobus: 321 i tramwaje 17, 27, 22, 33, 35, 28. Możliwy jest również dojazd metrem: stacja Dworzec Gdański w odległości ok. 1000m oraz stacja pl. Wilsona ok. 850m. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości kilkunastu metrów od poradni. (przy ul. Bitwy Rokitną)

Najbliższy postój taksówek jest przy al. Wojska Polskiego w odległości ok. 800m.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi 

Wejście do Poradni wyposażone w przeszklone drzwi jest oznakowane napisem „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3” i znajduje się od ul. Bitwy pod Rokitną. Siedziba Poradni w tym sekretariat i gabinety znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Brak windy do celów ewakuacyjnych. W poradni nie ma toalety przystosowanej dla osób na wózku.

Dodatkowo jest osobne wejście dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm) gdzie dostępna jest winda schodowa. Skorzystanie z przejścia dla osób z niepełnosprawnością jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Accessibility Toolbar