Statut Poradni

S T A T U T

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

z siedzibą: 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15

I Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową, działającą na podstawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2015 r. poz. 2156
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191
  ze zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych,
  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1492)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1591, za: ww. ustawą Prawo oświatowe)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2140)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 1653)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także krajowych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, m.in. z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
 1. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 2. Siedziba Poradni mieści się w Warszawie przy ul. Felińskiego 15.
 3. Poradnia obejmuje działaniem dzielnicę Żoliborz i część dzielnicy Bielany. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, który określa Uchwała Nr XXXV/873/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r.
  w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu
  na miejsce zamieszkania dziecka.
 4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Pracownikami Poradni są: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, pracownicy służby zdrowia (lekarze), pracownicy administracji i obsługi, wolontariusze – w miarę możliwości.

II Cele i zadania

§ 2.

 1. Celem Poradni jest wspomaganie harmonijnego rozwoju i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży poprzez udzielanie dzieciom i młodzieży,ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 2. Do zadań poradni należy w szczególności:
  a)diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnostycznej, postdiagnostycznej i doradczej, w szczególności:
  a) badania diagnostyczne,
  b) opiniowanie,
  c) udzielanie porad i konsultacji,
  d) oddziaływania indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym,
  e) zajęcia i rozmowy psychoedukacyjne,
  f) prowadzenie wykładów i prelekcji,
  g) prowadzenie mediacji,
  h) współpraca ze środowiskiem ucznia,
  i) interwencję kryzysową,
  j) działalność profilaktyczną,
  k) działalność informacyjno-szkoleniową.
 4. Poradnia w ramach realizacji swoich zadań organizuje współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży,
  ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez:
  a) kierowanie na specjalistyczną diagnozę i konsultację;
  b) konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami innych placówek;
  c) udział w inicjowaniu spotkań integrujących instytucje zajmujące się pomaganiem;
  d) podejmowanie działań wymagających współpracy wielu specjalistów na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.
 5. Prawa i obowiązki pracowników zawarte są w regulaminie pracy Poradni.

§ 3.

Działania profilaktyczne

 1. Poradnia realizuje profilaktykę wychowawczą ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, poprzez określanie zapewniających prawidłowy rozwój dziecka sposobów postępowania oraz wyrównywania braków rozwojowych spowodowanych czynnikami społecznymi, biologicznymi, zdrowotnymi i emocjonalnymi.
 2. Poradnia podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

Diagnoza i orzecznictwo specjalne

 1. Poradnia określa indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości dzieci i młodzieży. Wyjaśnia mechanizmy ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania rozwiązania tego problemu.
 2. Poradnia rozpoznaje potrzeby dzieci i młodzieży w środowisku przedszkolnym, szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym.
 3. Rozpoznaje najlepiej rozwinięte funkcje i umiejętności (mocne strony) jako podstawy do dalszej pracy z dzieckiem.
 4. Określa poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej i społecznej dzieci i młodzieży.
 5. Diagnozuje dzieci i młodzież z wybitnymi uzdolnieniami.
 6. Poradnia wydaje opinie w sprawach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poradnia wydaje na pisemny wniosek informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
 8. Kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno–pedagogicznej, realizowanej przez poradnie, szkoły lub inne placówki.
 9. W Poradni jest powołany Zespół Orzekający, którego działanie określa Regulamin Zespołu Orzekającego.

Działania postdiagnostyczne i doradcze

 1. Poradnia prowadzi działalność terapeutyczną: terapię logopedyczną, terapię funkcji percepcyjno–motorycznych, terapię psychologiczno–pedagogiczną, terapię integracji sensorycznej.
 2. Poradnia prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i zawodowe.
 3. Poradnia udziela wsparcia rodzicom, opiekunom, nauczycielom, w rozwijaniu umiejętności skutecznego oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego.
 4. Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. Wymienione zadanie Poradnia realizuje obowiązkowo od 1 stycznia 2016 r.
 5. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
  a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
  c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
  d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
 6. Poradnia informuje o instytucjach i osobach świadczących specjalistyczną bezpłatną pomoc dla dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i wychowawców.
 7. Poradnia może udzielać pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.

III Organizacja Poradni

  § 4.

Organami Poradni są:

 1. dyrektor,
 2. rada pedagogiczna.

§ 5.

Poradnią kieruje dyrektor.

Do zakresu obowiązków dyrektora należy:

 1. Kierowanie działalnością Poradni i ustalanie okresowych planów pracy, organizowanie
  i nadzorowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych w Poradni, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 2. Czuwanie nad majątkiem Poradni i gospodarką materiałowo – finansową.
 3. Reprezentowanie Poradni na zewnątrz.
 4. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.
 5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku nieobecności wicedyrektora, dyrektora zastępuje inny nauczyciel Poradni wyznaczony przez dyrektora.
 6. W przypadku choroby lub długotrwałej nieobecności pracownika, dyrektor zleca przyjęcie klientów innemu pracownikowi,
 7. Na pisemny wniosek rodzica badanie dziecka może przeprowadzić inny specjalista, niż ten opiekujący się placówką, do której dziecko uczęszcza, warunkiem jest uzyskanie zgody danego specjalisty i zgody dyrektora.

§ 6.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli  i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Dyrektor Poradni jest administratorem danych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. W Poradni zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) wyznaczony jest inspektor ochrony danych, do jego zadań należy m.in:
  – Informowanie administratora danych  oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych,
  – Monitorowanie przestrzegania w Poradni zapisów RODO oraz innych przepisów o ochronie danych,
  – Monitorowanie przestrzegania w Poradni wdrożonych polityk w zakresie ochrony danych,
  – Podejmowanie działań zwiększających świadomość w obszarze ochrony danych wśród pracowników,
  – Przeprowadzanie szkoleń z obszaru ochrony danych pracowników Poradni,
  – Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  – Współpraca z organem nadzorczym – Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
  – Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami,
  – Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych,
  – Zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania danych w Poradni,
  – Doradzanie i rekomendowanie określonych działań z obszaru ochrony danych administratorowi danych.
 4. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Pracownikami pedagogicznymi poradni są: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Pracownikami administracji są: kierownik gospodarczy i sekretarki. Pracownikami obsługi poradni są: woźne. Poradnia zatrudnia lekarza konsultanta.
 5. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późn. zm.).

§ 7.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni.

§ 8.

W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Zakres obowiązków wicedyrektora Poradni ustala dyrektor Poradni.

§ 9.

 1. Dyrektor Poradni opracowuje szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym w postaci tzw. arkusza organizacji, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.
 3. Arkusz organizacji Poradni zawiera dane dotyczące w szczególności terenu działania Poradni i pracowników Poradni, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.
 4. W arkuszu organizacji Poradni podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli w danym roku przystąpić do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 10.

 1. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i wyłonionym z jej grona zespołem doradczym, którego członkami są: wicedyrektor i koordynatorzy zespołów.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. W skład rady pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni. W zebraniach rady lub w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszone w jej imieniu przez przewodniczącego inne osoby.
 3. Rada pedagogiczna:
  1) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzanie planów pracy,
  b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni,
  c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni,
  d) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
  2) rada pedagogiczna opiniuje:
  a) organizację Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
  b) projekt planu finansowego,
  c) wnioski o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
  d) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych.
  3) przewodniczący rady jest zobowiązany do:
  a) realizacji uchwał rady,
  b) tworzenia właściwej atmosfery Poradni,
  c) pobudzania pracowników do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  d) dbania o autorytet rady pedagogicznej i ochrony praw i godności nauczyciela,
  e) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
  f) przedstawienia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji  o działalności Poradni.
  4) członkowie rady zobowiązani są do:
  a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
  b) rozwiązywanie konfliktów pracowniczych odbywa się na bieżąco przy udziale   wyłonionych w tajnym głosowaniu członków Rady Pedagogicznej cieszących się   powszechnym zaufaniem,
  c) przestrzegania postanowień prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora,
  d) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których zostali powołani oraz w wewnętrznym samokształceniu,
  e) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłoszą do nich swoje zastrzeżenia,
  f) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
 1. Sytuacje sporne między organami poradni rozwiązuje zespół ds. mobbingu poradni, w skład którego wchodzą pracownicy wybrani w tajnym głosowaniu. W przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu strony powołują bezstronnego mediatora, będącego osobą spoza Poradni, zaakceptowaną przez obie strony.

§ 11.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje i ustala statut Poradni oraz jego zmiany.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Poradni.

§ 12.

Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach.

§ 13.

1. W przypadku zawieszenia zajęć, za zgodą organu prowadzącego (z niżej wymienionych powodów:
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 2) wystąpienie na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne), na okres powyżej dwóch dni działania specjalistów organizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć).
2. Na odległość mogą być prowadzone działania, które nie wymagają: specjalistycznego sprzętu, wystandaryzowanych narzędzi i warunków (chyba, że takie są dedykowane do formy on-line).
3. Technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane podczas zawieszenia zajęć to: połączenia telefoniczne, służbowe adresy mailowe w domenie eduwarszawa, komunikator Teams dostępny z konta służbowego w domenie eduwarszawa.
4. Materiały z ćwiczeniami dla dzieci/uczniów mogą być wysyłane mailowo ze służbowych adresów mailowych w domenie eduwarszawa bądź udostępniane z aplikacji OneDrive, dostępnej z konta służbowego w domenie eduwarszawa.
5. Uczestnictwo ucznia w zajęciach prowadzonych na odległość potwierdzane jest przez wpisanie nazwiska na listę obecności, udostępnianą na czacie.

IV. Postanowienia końcowe

§ 14.

Poradnia prowadzi:
1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń,
3. dokumentację badań,
4. dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
5. inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. dokumentacja o której mowa w pkt. 4 § 13, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

§15.

Poradnia jest jednostką budżetową objętą zbiorczą obsługą finansowo-księgową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§16.

Poradnia jest placówką działającą w ciągu całego roku kalendarzowego, w której nie są przewidziane ferie szkolne, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, a w soboty w godz. 8.30–13.30 (oprócz ferii letnich). Dopuszcza się czasowe zamknięcie placówki w okresie ferii letnich, na okres 10 dni roboczych, za zgodą organu prowadzącego oraz zmianę czasu pracy poradni w okresie ferii zimowych oraz świąt religijnych i państwowych.

§17.

Poradnia używa następującej pieczęci podłużnej:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Nr 3
Warszawa-Żoliborz
ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
tel. 22 27 72 210, 22 27 72 218

§18.

1. Wprowadza się obwieszczenie znowelizowanej, jednolitej wersji statutu.
2. Niniejszy jednolity tekst Statutu został uchwalony i ogłoszony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.12.2022 r. – Uchwała nr 5/2022.
3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Accessibility Toolbar