wymagane dokumenty

Wymagana dokumentacja

  1. W sytuacji, gdy dziecko było badane w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy zwrócić się do niej o przekazanie teczki (dokumentacji) dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3.
  2. Rodzic (opiekun prawny) przedstawia dokumentację uzasadniającą potrzebę wydania orzeczenia /opinii WWRD, w szczególności:
  • wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich;
  • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego;
  • orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane;
  • wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia – jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia;
  • opinię o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia w przedszkolu/ szkole;
  • opinię logopedyczną – w uzasadnionych przypadkach.
  1. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie dysponują aktualnymi wynikami badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, wówczas badania przeprowadzane są przez specjalistów tutejszej Poradni.
  2. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

Accessibility Toolbar