wymagane dokumenty

W poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ważne!
Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o wydanie wyżej wymienionych orzeczeń
i opinii do  wniosku dołączają dokumentację:
1. Wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
2. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza wydane przez lekarz zaświadczenie ostanie zdrowia dziecka lub ucznia. pobierz druk 
3. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. pobierz druk
4. W uzasadnionych przypadkach opinię logopedyczną.
5. W sytuacji, gdy dziecko było badane w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy zwrócić się do niej o przekazanie teczki (dokumentacji) dziecka do naszej poradni.
6. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie dysponują wynikami badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, wówczas badania przeprowadzane są przez specjalistów naszej poradni.
7. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do dyrektora szkoły (przedszkola)
z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z  dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca. pobierz druk

GODZINY PRACY PORADNI W OKRESIE WAKACJI 2022  do 16 lipca – stałe godziny (od pn. do pt. 8.00-20.00, sob. 8.30-13.30)  od 18 lipca do 20 sierpnia (pn. 12.00-20.00, od wt. do pt. 8.00-16.00, sob. nieczynne)  od 22 sierpnia – stałe godziny (od pn. do pt. 8.00-20.00, sob. 8.30-13.30)
GODZINY PRACY PORADNI W OKRESIE WAKACJI 2022
 do 16 lipca – stałe godziny (od pn. do pt. 8.00-20.00, sob. 8.30-13.30)
 od 18 lipca do 20 sierpnia (pn. 12.00-20.00, od wt. do pt. 8.00-16.00, sob. nieczynne)
 od 22 sierpnia – stałe godziny (od pn. do pt. 8.00-20.00, sob. 8.30-13.30)