rejonizacja

  1. Zespół Orzekający działający w tutejszej Poradni wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni (rejonizacja zgodnie z Uchwałą nr XXXV/873/2016 Rady m.st. Warszawy z 22 września 2016 roku w sprawie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę).
  2. Dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych terenem działania tutejszej Poradni, orzeczenia o: potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24, tel. 228350348.  
  3. Dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących objętych terenem działania tutejszej Poradni, orzeczenia o: potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, tel. 228227717.
  4. W przypadku dzieci, które: nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, nie korzystają z wychowania przedszkolnego, nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.


    Accessibility Toolbar