rejonizacja

Rejonizacja – teren działania Poradni (zgodnie z Uchwałą nr XXXV/873/2016 Rady m.st. Warszawy z 22 września 2016 roku w sprawie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę)
Zespół wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wyjątki:
1. Dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera objętych terenem działania naszej poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24, tel. 228350348.
2. Dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących objętych terenem działania naszej poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, tel. 228227717.

We wtorek – 21 marca – sekretariat Poradni będzie czynny w godzinach 8.00-18.00. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

Accessibility Toolbar