rejonizacja

Rejonizacja – teren działania Poradni (zgodnie z Uchwałą nr XXXV/873/2016 Rady m.st. Warszawy z 22 września 2016 roku w sprawie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę)
Zespół wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wyjątki:
1. Dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera objętych terenem działania naszej poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24, tel. 228350348.
2. Dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących objętych terenem działania naszej poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, tel. 228227717.

GODZINY PRACY PORADNI W OKRESIE WAKACJI 2022  do 16 lipca – stałe godziny (od pn. do pt. 8.00-20.00, sob. 8.30-13.30)  od 18 lipca do 20 sierpnia (pn. 12.00-20.00, od wt. do pt. 8.00-16.00, sob. nieczynne)  od 22 sierpnia – stałe godziny (od pn. do pt. 8.00-20.00, sob. 8.30-13.30)
GODZINY PRACY PORADNI W OKRESIE WAKACJI 2022
 do 16 lipca – stałe godziny (od pn. do pt. 8.00-20.00, sob. 8.30-13.30)
 od 18 lipca do 20 sierpnia (pn. 12.00-20.00, od wt. do pt. 8.00-16.00, sob. nieczynne)
 od 22 sierpnia – stałe godziny (od pn. do pt. 8.00-20.00, sob. 8.30-13.30)