kształcenie specjalne

Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Tutejsza Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
  i młodzieży:
  a) niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z wyłączeniem dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera);
  b) niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka poniżej 3 roku życia zgłaszają się do mgr Agaty Rutkowskiej.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka z przedszkola, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej zgłaszają się do psychologa sprawującego z ramienia Poradni opiekę nad daną placówką (przydział w zakładce PLACÓWKI).
 4. Psycholog rozpoznaje sprawę m.in. poprzez przeprowadzenie wywiadu z rodzicem, analizę dokumentacji specjalistycznej, sprawdzenie aktualności diagnoz (psychologiczna 2 lata, pedagogiczna 1 rok), a w przypadku uczniów, którzy nie posiadają aktualnych badań, poprzez przeprowadzenie diagnozy psychologicznej intelektu (pełne badanie intelektu SB5/WISCV/IDS2/DSRPlus/Leiter3) oraz funkcjonowania emocjonalno-społecznego (za pomocą narzędzi diagnostycznych dobranych adekwatnie do sytuacji dziecka), wyznacza termin badania pedagogicznego, zasięga opinii ze szkoły.
 5. W przypadku stwierdzenia zasadności wydania orzeczenia psycholog opiekujący się placówką przekazuje dokumentację, zawierającą w szczególności: pisemnie opracowaną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, opinię ze szkoły (pobierz), zaświadczenie lekarskie (pobierz) – do członków Zespołu Orzekającego: mgr Agaty Rutkowskiej (w przypadku dzieci z przedszkoli), mgr Katarzyny Kwiatek-Skrobańskiej (w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych), mgr Agnieszki Baturo-Pastorczyk (w przypadku uczniów szkół podstawowych), mgr Aleksandry Wakuły (w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych). W/w osoby przyjmują wniosek o wydanie orzeczenia (pobierz), przeprowadzają pogłębione diagnozy, przedstawiają sprawę na posiedzeniu Zespołu oraz przygotowują pisemnie orzeczenie.
 6. W sytuacji – dłuższej niż 14 dni – nieobecności w pracy psychologa opiekującego się daną placówką, rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka, kierowani są przez Sekretariat Poradni do członków Zespołu Orzekającego (jak wyżej).

Accessibility Toolbar