ZASADY KORZYSTANIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.   Rodzice /opiekunowie/ składają w sekretariacie Poradni do 15 września 2019  uzasadniony wniosek o objęcie dziecka terapią.

2.   W pierwszej kolejności będą przyjmowane:

  • dzieci  /młodzież / z zaleceniem lekarskim oraz  innych specjalistów
  • dzieci  /młodzież / z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, nieobjęte opieką specjalistyczną
  • dzieci  /młodzież/, uczniowie z terenu działania Poradni, z zaburzeniami mowy utrudniającymi nabywanie umiejętności szkolnych.

3.  Wniosek należy pobrać ze strony internetowej Poradni lub z sekretariatu.

4.   Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu lub 1 raz na 2 tygodnie, indywidualnie lub w grupie 2 osób.

5.   Spotkania trwają 30-45 minut, w tym czasie może odbyć się konsultacja z Rodzicem.

6.   Rodzice  /opiekunowie/  dbają o systematyczne wykonywanie ćwiczeń dzieci w domu.

7.   W uzasadnionych przypadkach  Rodzice konsultują problemy dziecka ze specjalistami

/ laryngologiem, audiologiem, neurologiem, psychiatrą/.

8.   W Poradni mogą odbywać się konsultacje, podczas  których logopeda przekazuje ćwiczenia do domu /terapia kierowana/.

9.  Zajęcia mogą zostać odwołane przed planowanym terminem;  należy  powiadomić   logopedę najszybciej , jak to jest możliwe.

10.   Terapia w Poradni trwa 1 rok szkolny.

11.   Do końca  września 2019  zostanie  przeprowadzona kwalifikacja uczestników;  Rodzice

/opiekunowie/ zostaną powiadomieni o wynikach.

12.   W przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci  /młodzież/ , które nie spełniają

określonych  warunków.

13.   Nieobecność dziecka na 3 kolejnych zajęciach , bez podania przyczyny, oznacza rezygnację

z  terapii logopedycznej.

OD 17 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA PORADNIA BĘDZIE CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-16.00, W SOBOTY PLACÓWKA BĘDZIE NIECZYNNA.

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, w okresie od 20 marca do odwołania w Poradni będą przyjmowani klienci tylko w sprawach pilnych i kryzysowych. Pod żadnym pozorem nie będą przyjmowane osoby przebywające na kwarantannie oraz z objawami infekcji.
W celu utrzymania ciągłości pomocy specjalistycznej, w godzinach pracy Poradni jest możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej lub mailowej. Aby ciągłość terapeutyczna została zachowana, rodzice będą otrzymywali zestawy ćwiczeń dla dzieci możliwych do realizacji w domu. Ćwiczenia będą przesyłane drogą mailową w dniu terapii przez terapeutę, chyba, że będzie on nieobecny (urlop, zwolnienie lekarskie, opieka nad dzieckiem).
Wszystkie dokumenty, po uzgodnieniu z pracownikiem Poradni prowadzącym sprawę, prosimy w miarę możliwości składać drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni.

kontakt do Poradni: 22 277 22 10, 22 277 22 18, ppp3@edu.um.warszawa.pl