PIERWSZA WIZYTA

DOKUMENTACJA POTRZEBNA DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY

 • W przypadku badań w związku z trudnościami edukacyjnymi (np. trudnościami w pisaniu
  i/lub czytaniu, problemami w przyswajaniu wiedzy i umiejętności szkolnych, słabą koncentracją uwagi itp.) potrzebne będą:
 • opinia ze szkoły;
 • zaświadczenia lekarskie o aktualnych badaniach wzroku i słuchu;
 • kopie świadectw z klas I – III szkoły podstawowej;
 • zeszyt szkolny, który eksponuje trudności dziecka
 • nr PESEL
 • W przypadku ubiegania się o opinię w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia niezbędne będą:
 • opinia ze szkoły na specjalnym druku dostępnym w zakładce „Do pobrania”;
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty na odpowiednim druku dostępnym w zakładce
  „Do pobrania”. Zaświadczenie lekarskie jest potrzebne tylko wówczas, jeśli opinia
  ma być wydana z uwagi na stan zdrowia ucznia
 • nr PESEL
 • W przypadku badań logopedycznych  warto mieć ze sobą:
 • zaświadczenie o badaniach słuchu;
 • zaświadczenie od lekarzy: neurologa, laryngologa, foniatry, ortodonty, jeśli dzieckiem opiekują się wymienieni specjaliści
 • nr PESEL
 • W przypadku badań integracji sensorycznej:
 • opinia psychologiczna z poradni;
 • opinia ze szkoły / przedszkola o funkcjonowaniu dziecka;
 • zaświadczenie o badaniu: wzroku, słuchu, ortopedycznym, neurologicznym (jeśli takie były przeprowadzone)
 • nr PESEL
 • Spis dokumentów niezbędnych w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dostępny jest w zakładce „Zespół Orzekający”.
 • Jeśli dziecko przychodzi na wizytę z osobą, która nie jest opiekunem prawnym, osoba ta musi mieć wypełnione upoważnienie dostępne w zakładce „Do pobrania”.

 • Jeśli opiekun prawny zdecydował o samodzielnym powrocie dziecka do domu, dziecko musi mieć wypełnione oświadczenie dostępne w zakładce „Druki do pobrania”.

ZASADY KORZYSTANIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.   Rodzice /opiekunowie/ składają w sekretariacie Poradni do 15 września 2019  uzasadniony wniosek o objęcie dziecka terapią.

2.   W pierwszej kolejności będą przyjmowane:

 • dzieci  /młodzież / z zaleceniem lekarskim oraz  innych specjalistów
 • dzieci  /młodzież / z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, nieobjęte opieką specjalistyczną
 • dzieci  /młodzież/, uczniowie z terenu działania Poradni, z zaburzeniami mowy utrudniającymi nabywanie umiejętności szkolnych.

3.  Wniosek należy pobrać ze strony internetowej Poradni lub z sekretariatu.

4.   Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu lub 1 raz na 2 tygodnie, indywidualnie lub w grupie 2 osób.

5.   Spotkania trwają 30-45 minut, w tym czasie może odbyć się konsultacja z Rodzicem.

6.   Rodzice  /opiekunowie/  dbają o systematyczne wykonywanie ćwiczeń dzieci w domu.

7.   W uzasadnionych przypadkach  Rodzice konsultują problemy dziecka ze specjalistami

/ laryngologiem, audiologiem, neurologiem, psychiatrą/.

8.   W Poradni mogą odbywać się konsultacje, podczas  których logopeda przekazuje ćwiczenia do domu /terapia kierowana/.

9.  Zajęcia mogą zostać odwołane przed planowanym terminem;  należy  powiadomić   logopedę najszybciej , jak to jest możliwe.

10.   Terapia w Poradni trwa 1 rok szkolny.

11.   Do końca  września 2019  zostanie  przeprowadzona kwalifikacja uczestników;  Rodzice

/opiekunowie/ zostaną powiadomieni o wynikach.

12.   W przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci  /młodzież/ , które nie spełniają

określonych  warunków.

13.   Nieobecność dziecka na 3 kolejnych zajęciach , bez podania przyczyny, oznacza rezygnację

z  terapii logopedycznej.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1) Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym posiadające aktualną diagnozę rozwoju procesów integracji sensorycznej (diagnoza ważna przez 2 lata).
2) Rodzic składa wniosek o zajęcia w sekretariacie poradni. Wnioski na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są od 3.06 do 28.08.2019 roku.
3) W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z najgłębszymi deficytami w zakresie integracji sensorycznej, z placówek z rejonu działania poradni, w których nie jest prowadzona taka forma terapii.
4) Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 roku życia, które nie uczestniczyły w terapii integracji sensorycznej w poprzednich latach na terenie poradni.
5) Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizują zalecenia w placówce specjalistycznej.
6) W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci niespełniające jednego z w/w kryteriów.
7) Kwalifikacja odbywa się do 15 września.
8) Dzieci w wieku szkolnym mają pierwszeństwo wyboru dnia i godziny terapii.
9) Terapia trwa 1 rok szkolny. Dzieci powyżej 8 r.ż. przyjmowane są na konsultacje podczas których terapeuta przekaże zalecenia do pracy w domu.

Accessibility Toolbar