zespół orzekający

W poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ważne!
Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o wydanie wyżej wymienionych orzeczeń
i opinii do  wniosku dołączają dokumentację:
1. Wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
2. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza wydane przez lekarz zaświadczenie ostanie zdrowia dziecka lub ucznia. pobierz druk 
3. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. pobierz druk 
4. W uzasadnionych przypadkach opinię logopedyczną.
5. W sytuacji, gdy dziecko było badane w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy zwrócić się do niej o przekazanie teczki (dokumentacji) dziecka do naszej poradni.
6. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie dysponują wynikami badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, wówczas badania przeprowadzane są przez specjalistów naszej poradni.
7. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do dyrektora szkoły (przedszkola)
z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z  dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

Rejonizacja – teren działania poradni (zgodnie z Uchwałą nr XXXV/873/2016 Rady m.st. Warszawy z 22 września 2016 roku w sprawie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę)
Zespół wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wyjątki:
1. Dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera objętych terenem działania naszej poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24, tel. 228350348.
2. Dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących objętych terenem działania naszej poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, tel. 228227717.

od 1 do 19 lipca Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
od 22 lipca do 16 sierpnia Poradnia czynna od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
w poniedziałki: 22 lipca – 12.00-19.00
29 lipca, 5, 12 sierpnia – 15.00-19.00
od 19 do 30 sierpnia Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
w lipcu i sierpniu 2019 r. Poradnia nieczynna w soboty