PIERWSZA WIZYTA

DOKUMENTACJA POTRZEBNA DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY

  • W przypadku badań w związku z trudnościami edukacyjnymi (np. trudnościami w pisaniu
    i/lub czytaniu, problemami w przyswajaniu wiedzy i umiejętności szkolnych, słabą koncentracją uwagi itp.) potrzebne będą:
  • opinia ze szkoły;
  • zaświadczenia lekarskie o aktualnych badaniach wzroku i słuchu;
  • kopie świadectw z klas I – III szkoły podstawowej;
  • zeszyt szkolny, który eksponuje trudności dziecka
  • nr PESEL
  • W przypadku ubiegania się o opinię w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia niezbędne będą:
  • opinia ze szkoły na specjalnym druku dostępnym w zakładce „Do pobrania”;
  • zaświadczenie od lekarza specjalisty na odpowiednim druku dostępnym w zakładce
    „Do pobrania”. Zaświadczenie lekarskie jest potrzebne tylko wówczas, jeśli opinia
    ma być wydana z uwagi na stan zdrowia ucznia
  • nr PESEL
  • W przypadku badań logopedycznych  warto mieć ze sobą:
  • zaświadczenie o badaniach słuchu;
  • zaświadczenie od lekarzy: neurologa, laryngologa, foniatry, ortodonty, jeśli dzieckiem opiekują się wymienieni specjaliści
  • nr PESEL
  • W przypadku badań integracji sensorycznej:
  • opinia psychologiczna z poradni;
  • opinia ze szkoły / przedszkola o funkcjonowaniu dziecka;
  • zaświadczenie o badaniu: wzroku, słuchu, ortopedycznym, neurologicznym (jeśli takie były przeprowadzone)
  • nr PESEL
  • Spis dokumentów niezbędnych w przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dostępny jest w zakładce „Zespół Orzekający”.
  • Jeśli dziecko przychodzi na wizytę z osobą, która nie jest opiekunem prawnym, osoba ta musi mieć wypełnione upoważnienie dostępne w zakładce „Do pobrania”.

  • Jeśli opiekun prawny zdecydował o samodzielnym powrocie dziecka do domu, dziecko musi mieć wypełnione oświadczenie dostępne w zakładce „Druki do pobrania”.