ZASADY KORZYSTANIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.   Rodzice /opiekunowie/ składają w sekretariacie Poradni do 15 września 2019  uzasadniony wniosek o objęcie dziecka terapią.

2.   W pierwszej kolejności będą przyjmowane:

  • dzieci  /młodzież / z zaleceniem lekarskim oraz  innych specjalistów
  • dzieci  /młodzież / z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, nieobjęte opieką specjalistyczną
  • dzieci  /młodzież/, uczniowie z terenu działania Poradni, z zaburzeniami mowy utrudniającymi nabywanie umiejętności szkolnych.

3.  Wniosek należy pobrać ze strony internetowej Poradni lub z sekretariatu.

4.   Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu lub 1 raz na 2 tygodnie, indywidualnie lub w grupie 2 osób.

5.   Spotkania trwają 30-45 minut, w tym czasie może odbyć się konsultacja z Rodzicem.

6.   Rodzice  /opiekunowie/  dbają o systematyczne wykonywanie ćwiczeń dzieci w domu.

7.   W uzasadnionych przypadkach  Rodzice konsultują problemy dziecka ze specjalistami

/ laryngologiem, audiologiem, neurologiem, psychiatrą/.

8.   W Poradni mogą odbywać się konsultacje, podczas  których logopeda przekazuje ćwiczenia do domu /terapia kierowana/.

9.  Zajęcia mogą zostać odwołane przed planowanym terminem;  należy  powiadomić   logopedę najszybciej , jak to jest możliwe.

10.   Terapia w Poradni trwa 1 rok szkolny.

11.   Do końca  września 2019  zostanie  przeprowadzona kwalifikacja uczestników;  Rodzice

/opiekunowie/ zostaną powiadomieni o wynikach.

12.   W przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci  /młodzież/ , które nie spełniają

określonych  warunków.

13.   Nieobecność dziecka na 3 kolejnych zajęciach , bez podania przyczyny, oznacza rezygnację

z  terapii logopedycznej.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1) Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym posiadające aktualną diagnozę rozwoju procesów integracji sensorycznej (diagnoza ważna przez 2 lata).
2) Rodzic składa wniosek o zajęcia w sekretariacie poradni. Wnioski na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są od 3.06 do 28.08.2019 roku.
3) W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z najgłębszymi deficytami w zakresie integracji sensorycznej, z placówek z rejonu działania poradni, w których nie jest prowadzona taka forma terapii.
4) Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 roku życia, które nie uczestniczyły w terapii integracji sensorycznej w poprzednich latach na terenie poradni.
5) Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizują zalecenia w placówce specjalistycznej.
6) W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci niespełniające jednego z w/w kryteriów.
7) Kwalifikacja odbywa się do 15 września.
8) Dzieci w wieku szkolnym mają pierwszeństwo wyboru dnia i godziny terapii.
9) Terapia trwa 1 rok szkolny. Dzieci powyżej 8 r.ż. przyjmowane są na konsultacje podczas których terapeuta przekaże zalecenia do pracy w domu.

W OKRESIE WAKACYJNYM
W SOBOTY
PORADNIA NIECZYNNA