Statut Poradni

6S T A T U T
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3
z siedzibą: 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową, działającą na podstawie przepisów: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59); Ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1492); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 29, poz. 199), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532); Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908).
2. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
3. Siedziba Poradni mieści się w Warszawie przy ul. Felińskiego 15.
4. Poradnia obejmuje działaniem dzielnicę Żoliborz i część dzielnicy Bielany. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, który określa Uchwała Nr 5/90/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Pracownikami Poradni są: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, pracownicy służby zdrowia (lekarze), pracownicy administracji i obsługi, wolontariusze – w miarę możliwości.

II. Cele i zadania

§ 2.

1. Celem Poradni jest wspomaganie harmonijnego rozwoju i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży poprzez udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
2. Do zadań poradni należy w szczególności:
a) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnostycznej, postdiagnostycznej i doradczej, w szczególności:
a) badania diagnostyczne,
b) opiniowanie,
c) udzielanie porad i konsultacji,
d) oddziaływania indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym,
e) zajęcia i rozmowy psychoedukacyjne,
f) prowadzenie wykładów i prelekcji,
g) prowadzenie mediacji,
h) współpraca ze środowiskiem ucznia,
i) interwencję kryzysową,
j) działalność profilaktyczną,
k) działalność informacyjno-szkoleniową.
4. Poradnia w ramach realizacji swoich zadań organizuje współdziałanie z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez:
a) kierowanie na specjalistyczną diagnozę i konsultację;
b) konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami innych placówek;
c) udział w inicjowaniu spotkań integrujących instytucje zajmujące się pomaganiem;
d) podejmowanie działań wymagających współpracy wielu specjalistów na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.
5. Prawa i obowiązki pracowników zawarte są w regulaminie pracy Poradni.

§ 3.
Działania profilaktyczne

1. Poradnia realizuje profilaktykę wychowawczą ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, poprzez określanie zapewniających prawidłowy rozwój dziecka sposobów postępowania oraz wyrównywania braków rozwojowych spowodowanych czynnikami społecznymi, biologicznymi, zdrowotnymi i emocjonalnymi.
2. Poradnia podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

Diagnoza i orzecznictwo specjalne

3. Poradnia rozpoznaje trudności psychologiczne dzieci i młodzieży w środowisku przedszkolnym, szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym.
4. Określa dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe dzieci i młodzieży oraz związane z nimi potrzeby emocjonalne i edukacyjne, w tym również potrzeby logopedyczne.
5. Wyróżnia najlepiej rozwinięte funkcje i umiejętności (mocne strony) jako podstawy do dalszej pracy z dzieckiem.
6. Bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej i społecznej dzieci i młodzieży pod kątem:
a) oceny gotowości szkolnej dziecka,
b) oceny stopnia opanowania umiejętności programowych, niezbędnych do przekroczenia określonego etapu edukacyjnego,
c) określenia predyspozycji psychologicznych w aspekcie wyboru kierunku kształcenia.
7. Diagnozuje dzieci i młodzież z wybitnymi uzdolnieniami.
8. Poradnia wydaje opinie w sprawach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodziców informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
10. Kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, realizowanej przez poradnie, szkoły lub inne placówki.
11. Orzeka w sprawach o potrzebie: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Działania postdiagnostyczne i doradcze

12. Poradnia prowadzi działalność terapeutyczną: terapię logopedyczną, terapię funkcji percepcyjno – motorycznych, terapię psychologiczno – pedagogiczną, terapię integracji sensorycznej.
13. Poradnia prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe.
14. Poradnia udziela wsparcia rodzicom, opiekunom, nauczycielom, w rozwijaniu umiejętności skutecznego oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego.
15. Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. Wymienione zadanie poradnia realizuje obowiązkowo od 1 stycznia 2016 r.
16. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
17. Poradnia informuje o instytucjach i osobach świadczących specjalistyczną bezpłatną pomoc dla dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i wychowawców.
18. Poradnia może udzielać pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.

III. Organizacja Poradni

§ 4.

Organami Poradni są:
1. dyrektor,
2. rada pedagogiczna.
§ 5.
Poradnią kieruje dyrektor.
Do zakresu obowiązków dyrektora należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Poradni i ustalanie okresowych planów pracy, organizowanie i nadzorowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych w Poradni:
a) w razie choroby lub długotrwałej nieobecności pracownika, dyrektor zleca przyjęcie klientów innemu pracownikowi,
b) gdy klient chce być badany u konkretnego specjalisty, to po uzyskaniu zgody danego specjalisty i zgody dyrektora, zostaje przez niego przyjęty,
2. Czuwanie nad majątkiem Poradni i gospodarką materiałowo – finansową.
3. Reprezentowanie Poradni na zewnątrz.
4. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.
5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku nieobecności wicedyrektora, dyrektora zastępuje inny nauczyciel Poradni wyznaczony przez dyrektora.

§ 6.

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Pracownikami pedagogicznymi poradni są: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Pracownikami administracji są: kierownik gospodarczy i sekretarki. Pracownikami obsługi poradni są: woźne. Poradnia zatrudnia lekarza konsultanta.
3. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późn. zm.).

§ 7.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
– zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;
– przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni.

§ 8.

W Poradni utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Zakres obowiązków wicedyrektora Poradni ustala dyrektor Poradni.

§ 9.

1. Dyrektor Poradni opracowuje szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym w postaci tzw. arkusza organizacji, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do 30 kwietnia danego roku.
2. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.
3. Arkusz organizacji Poradni zawiera dane dotyczące w szczególności terenu działania Poradni i pracowników Poradni, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.
4. W arkuszu organizacji Poradni podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli w danym roku przystąpić do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 10.

1. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i wyłonionym z jej grona zespołem doradczym, którego członkami są: wicedyrektor i koordynatorzy zespołów.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. W skład rady pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni. W zebraniach rady lub w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszone w jej imieniu przez przewodniczącego inne osoby.
3. Rada pedagogiczna:
1) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni,
d) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2) rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego,
c) wnioski o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych.
3) przewodniczący rady jest zobowiązany do:
a) realizacji uchwał rady,
b) tworzenia właściwej atmosfery Poradni,
c) pobudzania pracowników do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
d) dbania o autorytet rady pedagogicznej i ochrony praw i godności nauczyciela,
e) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
f) przedstawienia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Poradni.
4) członkowie rady zobowiązani są do:
a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
b) rozwiązywanie konfliktów pracowniczych odbywa się na bieżąco przy udziale wyłonionych w tajnym głosowaniu członków Rady Pedagogicznej cieszących się powszechnym zaufaniem,
c) przestrzegania postanowień prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora,
d) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których zostali powołani oraz w wewnętrznym samokształceniu,
e) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłoszą do nich swoje zastrzeżenia,
f) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
4. Sytuacje sporne między organami poradni rozwiązuje zespół mediacyjny poradni, w skład którego wchodzą wybrani pracownicy cieszący się zaufaniem. W przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu strony powołują bezstronnego mediatora, będącego osobą spoza poradni, zaakceptowaną przez obie strony.

§ 11.

1. Rada pedagogiczna przygotowuje i ustala statut Poradni oraz jego zmiany.
2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem poradni.

§ 12.

Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach.

IV. Postanowienia końcowe

§ 13.

Poradnia prowadzi:
1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń,
3. dokumentację badań,
4. dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
5. inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. dokumentacja o której mowa w pkt. 4 § 13, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

§14.

Poradnia jest jednostką budżetową objętą zbiorczą obsługą finansowo – księgową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§15.

Poradnia jest placówką działającą w ciągu całego roku kalendarzowego, w której nie są przewidziane ferie szkolne, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00, a w soboty w godz. 8.30 – 13.00 (oprócz ferii letnich). Dopuszcza się czasowe zamknięcie placówki w okresie ferii letnich, na okres 10 dni roboczych, za zgodą organu prowadzącego oraz zmianę czasu pracy poradni w okresie ferii zimowych oraz świąt religijnych i państwowych.

§16.

Poradnia używa następującej pieczęci podłużnej:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Nr 3
Warszawa-Żoliborz
ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
tel. 22 839-48-67

§17.

1. Wprowadza się obwieszczenie znowelizowanej, jednolitej wersji statutu.
2. Niniejszy jednolity tekst Statutu został uchwalony i ogłoszony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.01.2017 r. – Uchwała nr 1.2017.
3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.