Dyrekcja

  • Dyrektor Poradni:

Beata Puchała – mgr psychologii stosowanej organizacji i pracy. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą”. Jest specjalistą w zakresie doradztwa zawodowego. Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Orzekającego Poradni. Prowadzi konsultacje psychologiczne w zakresie edukacji dzieci cudzoziemskich. Bierze udział
w pracach sieci współpracy i samokształcenia „Partnerstwo na rzecz dziecka
w instytucjonalnej pieczy zastępczej”. Obejmuje nadzorem pedagogicznym nauczycieli – specjalistów poradni.

  • Wicedyrektor Poradni:

Małgorzata Rosłan – mgr psychologii. Ukończyła studia podyplomowe „Psychopedagogika kreatywności”. Zajmuje się Terapią Skoncentrowaną
na Rozwiązaniach. Posiada certyfikat z Kinezjologii Edukacyjnej. Jest członkiem Zespołu Orzekającego Poradni. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z problemami szkolnymi
i wychowawczymi. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe ukierunkowane na poprawę koncentracji oraz konsultacje i poradnictwo dla rodziców. Obejmuje nadzorem pedagogicznym nauczycieli – specjalistów poradni.